Press Hans Kotter — BEYOND LIGHT

15. January 2016 - 19. February 2016

Hans Kotter

"Ins rechte Licht gerückt", Erwin, 21.01.2016

"Doping für die Seele", WB, 16.01.2016

"Malerische Skulpturen aus Licht", NW, 16.01.2016