Press Hans-Jörg Mayer — Moments

13. September 2014 - 22. November 2014

Hans-Jörg Mayer

TOP Bielefeld, 16.09.2014 TOP Bielefeld

Neue Westfälische, "Desaströse Phantasiewelten", 10.09.2014 "Desaströse Phantasiewelten"

Westfalen-Blatt, "Bis die Serie reißt...", 13.09.2014 "Bis die Serie reißt..."

Neue Westfälische, "Judy Winter liest bei Baumgarte", 04.09.2014 "Judy Winter liest bei Baumgarte"